top of page

Vrijwilligers

Ploegafgevaardigden

Wie zijn het?

Ploegafgevaardigden (PA's) zijn vrijwilligers - meestal een ouder van een speler - die de coach bijstaat in zijn extrasportieve taken. 

Een PA is ook de tussenpersoon tussen het bestuur en de andere ouders en spelers.

Wat doen ze?

Het takenpakket van een PA is heel breed. Een paar voorbeelden

 • Het organiseren van carpoolen naar uitwedstrijden

 • Beurtrol voor het wassen van tenues bewaken

 • Andere ouders aansporen om een tafelfunctie te vervullen, of zelf aan de tafel zitten

 • Samen met anderen het terrein speelklaar maken en indien nodig opruimen na een wedstrijd

 • ...

Hoe helpen wij?

Wij laten onze PA's niet aan hun lot over: onze ondervoorzitter Nikol ondersteunt deze mensen. Alle PA's komen tweemaal per jaar samen voor een overleg- en feedbacksessie. Alle PA's zitten ook in een WhatsAppgroep, waar vragen en opmerkingen gedeeld kunnen worden.

Zelf ploegafgevaardigde worden?

Neem dan contact op met Nikol en zij zal je verder helpen!

Jouw steentje bijdragen?

Bij Mercurius zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor allerhande taken. Denk maar aan de sociale media, al onze activiteiten, tafelofficials, en nog veel meer. Voor onderstaande taken zoeken we nog vrijwilligers. Staan er momenteel geen vacatures? Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@mercuriusbbc.be en ontdek hoe jij kan helpen.

Medewerker digitale content

Help bij het up-to-date houden van onze sociale media en de website, en help met het beheer van onze digitale infrastructuur.

Voor meer info contacteer webmaster@mercuriusbbc.be.

Iets anders?

Denk je dat je op een andere manier je steentje kan bijdragen? Laat het ons weten!

Stuur ons een bericht via vrijwilligers@mercuriusbbc.be.

Tafelofficial

Wij zijn altijd op zoek naar tafelofficials. Dat zijn de mensen die tijdens wedstrijden mee alles in goede banen leiden.

Spreek je coach of ploegafgevaardigde aan of contacteer ons via webmaster@mercuriusbbc.be.

Ploegafgevaardigde

Ondersteun je coach in allerlei taken en zorg mee voor een aangenaam seizoen.

Neem eens een kijkje hierboven bij Ploegafgevaardigden.

Wettelijke informatie voor vrijwilligers

De club is verplicht, naar aanleiding van de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd op 19 juli 2006, volgende informatie ter beschikking te stellen naar de vrijwilligers toe:

 

1. De doelstelling van de organisatie

de informatie over onze missie, visie en doelstellingen vind je onder de titel Over Mercurius.

 

2. Het juridisch statuut van de organisatie

Mercurius BBC is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk.

 

3. De verantwoordelijken van de organisatie

Voorzitter: Erika Mackelberghe

Ondervoorzitter: Nikol de Pelseneer

Secretaris: Ine Goris

Penningmeester: Filip Herremans

Zie ook Bestuur

 

4. Volgende verzekeringen zijn afgesloten via Basket Vlaanderen

Voor club en leden - polis 

Voor niet-leden bij sportpromotionele activiteiten - polis 

Voor niet-leden als vrijwilliger - polis  

 

5. Geheimhoudingsplicht

 

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek, behoudens de gevallen bepaald in artikel 458bis:

Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

Art 458bis SW : Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap,  partnergeweld, gebruiken van geweld, gepleegd omwille van culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie of de zogenaamde "eer", een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.

Wie kan vrijwilligerswerk verrichten?

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk verrichten vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat men in hetzelfde kalenderjaar 16 jaar wordt. Deze leeftijdsgrens is niet vereist in geval het vrijwilligerswerk plaatsvindt in jeugdbeweging- of schoolverband, zolang er sprake is van een pedagogische of educatieve vorming. Voor bepaalde categorieën is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk echter afhankelijk van een voorafgaande aangifte. Dit is ook zo voor het kosteloos opnemen van een bestuursmandaat in een vzw.

 

 • Werklozen en bruggepensioneerden: een voorafgaande aanvraag (via formulier C45B) en het akkoord van de directeur van het werkloosheidsbureau zijn noodzakelijk. Indien binnen de twee weken na de ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing is genomen, wordt de uitoefening van de activiteit met behoud van uitkeringen, geacht aanvaard te zijn. Een eventuele negatieve beslissing van de RVA buiten deze termijn van 2 weken, kan enkel betrekking hebben op latere vrijwilligersactiviteiten. Wie een aanvraag tijdskrediet indient, is niet verplicht om het vrijiwilligerswerk aan te geven maar u kan er wel melding van maken op uw aanvraagformulier om problemen bij een controle te vermijden.

 • Gepensioneerden: er moet geen melding meer gedaan worden van de vrijwilligersactiviteit aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Wie een rust- of overlevingspensioen van de overheidssector geniet, moet wel een voorafgaande verklaring aan de PDOS bezorgen samen met een attest van de betrokken organisatie waarvoor men als vrijwilliger werkt.

 • Zieken met een invaliditeitsuitkering: een voorafgaande aanvraag en toelating van de mutualiteit is vereist.

 • Ambtenaren moeten in principe aan hun overste toestemming vragen voor elke activiteit die men naast het ambt uitoefent.

 • Personen die een leefloon ontvangen dienen hun maatschappelijk assistent bij het OCMW op de hoogte te brengen.

 • Mensen reeds verbonden aan de vzw: de wetgeving voorziet een uitsluiting om vrijwilligerswerk te verrichten voor wie reeds met een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis (diensten- of aannemingscontract) met de vzw verbonden is tenzij het gaat om volledig verschillende taken of activiteiten.

bottom of page