Maak kennis met onze medewerkers.

Bestuur

Het bestuur komt tweewekelijks samen en leidt alles bij Mercurius in goede banen. Meer info >

kernondersteuning.png
Kernondersteuning

De kernondersteuning zijn onze onmisbare medewerkers die zich elke dag engageren voor onze club. Meer info >

Je steentje bijdragen?

Zelf helpen als vrijwilliger? Ontdek hier waarvoor we helpende handen zoeken. Meer info >

121297911_3620254831331688_3895272738989
Ploegafgevaardigden

Een ploegafgevaardigde staat de coach bij in de extrasportieve zaken. Meer info >

sportieve coordinatie.png
Sportieve coördinatie

Bij Mercurius kunnen we rekenen op een team van competente sportief coördinatoren. Meer info >

Vertrouwenspersonen

Was je slachtoffer of getuige van ongepast gedrag? Heb je andere bedenkingen maar weet je niet met wie te praten? Meer info >

Bestuur

Klik op de afbeeldingen voor meer info.

 

Kernondersteuning

Klik op de afbeeldingen voor meer info.

 

Sportieve coördinatie

Klik op de afbeeldingen voor meer info.

Klik hier en maak kennis met Carl Dhaenens, onze nieuwe sportief coördinator bij de herenteams.

 

Ploegafgevaardigden

 

Wie zijn het?

Ploegafgevaardigden (PA's) zijn vrijwilligers - meestal een ouder van een speler - die de coach bijstaat in zijn extrasportieve taken. 

Een PA is ook de tussenpersoon tussen het bestuur en de andere ouders en spelers.

Wat doen ze?

Het takenpakket van een PA is heel breed. Een paar voorbeelden

 • Het organiseren van carpoolen naar uitwedstrijden

 • Beurtrol voor het wassen van tenues bewaken

 • Andere ouders aansporen om een tafelfunctie te vervullen, of zelf aan de tafel zitten

 • Samen met anderen het terrein speelklaar maken en indien nodig opruimen na een wedstrijd

 • ...

Hoe helpen wij?

Wij laten onze PA's niet aan hun lot over: onze ondervoorzitter Nikol ondersteunt deze mensen. Alle PA's komen tweemaal per jaar samen voor een overleg- en feedbacksessie. Alle PA's zitten ook in een WhatsAppgroep, waar vragen en opmerkingen gedeeld kunnen worden.

Zelf ploegafgevaardigde worden?

Neem dan contact op met Nikol en zij zal je verder helpen!

Vertrouwenspersonen

Pieter Oosters
Els Mertens

Wat is een vertrouwenspersoon?

Binnen onze club zijn er twee vertrouwenspersonen aangeduid om problemen met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag binnen de club (zoals verbale/fysieke agressie, pestgedrag, ongewenst seksueel gedrag, conflicten, …) bespreekbaar te maken en naar een oplossing te zoeken. Zo gelden er bepaalde grenzen in verband met:

 • respect en verantwoordelijkheid van sporters

 • lichamelijk contact

 • omgang met elkaar

 • privacy/toezicht/toegang in kleedkamers

 • welbevinden van sporters

 • stiptheid

 • gezondheid (alcohol, roken, …)

 • ...

Wie zijn de vertrouwenspersonen?

Er is bewust gekozen voor een vrouwelijke én een mannelijke vertrouwenspersoon, die bovendien geen deel uitmaken van het bestuur:  Els Mertens (mama van Sam en Bas Van Den Audenaerde) en Pieter Oosters (papa van Felix, Romy en Rhinus Oosters).

Je kan Els bereiken via vertrouwenspersoon-els@mercuriusbbc.be.

Je kan Pieter bereiken via vertrouwenspersoon-pieter@mercuriusbbc.be.

Waarom kozen we voor vertrouwenspersonen?

Mercurius BBC wil graag een plek zijn waar iedereen zich goed voelt en in een veilige omgeving aan sport kan doen. In dit verband heeft de club zowel de zogenaamde Panathlonverklaring ondertekend (d.w.z. dat Mercurius zich actief inzet voor de rechten van het kind in de sport), als de Fair Play regels van Basketbal Vlaanderen onderschreven. Meer in het algemeen staat Mercurius voor een aantal waarden en normen die alle leden dienen uit te dragen en die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement.

Hoe werkt zo'n vertrouwenspersoon?

Wanneer je een probleem ondervindt m.b.t. een van deze zaken kan je dit in de eerste plaats uiteraard rechtstreeks aankaarten bij je coach, ploegverantwoordelijke en/of iemand van het bestuur of jeugdcoördinator. Wanneer je je daar echter onzeker bij voelt of niet het gewenste gehoor vindt, kan je steeds terecht bij één van de vertrouwenspersonen.  Indien je hen niet op de club aantreft, kan je de vertrouwenspersonen rechtstreeks contacteren per mail.

Er wordt dan een afspraak gemaakt om het probleem in alle discretie en vertrouwen te bespreken. De vertrouwenspersonen hebben geen beroepsgeheim (zoals artsen), maar dienen zich wel te houden aan het vertrouwelijk omgaan met bepaalde informatie.

 
 

Jouw steentje bijdragen?

Bij Mercurius zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor allerhande taken. Denk maar aan de sociale media, al onze activiteiten, tafelofficials, en nog veel meer. Voor onderstaande taken zoeken we nog vrijwilligers. Staan er momenteel geen vacatures? Stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@mercuriusbbc.be en ontdek hoe jij kan helpen.

Momenteel hebben we geen vacatures.

Wettelijke informatie voor vrijwilligers

De club is verplicht, naar aanleiding van de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd op 19 juli 2006, volgende informatie ter beschikking te stellen naar de vrijwilligers toe:

 

1. De doelstelling van de organisatie

de informatie over onze missie, visie en doelstellingen vind je onder de titel Over Mercurius.

 

2. Het juridisch statuut van de organisatie

Mercurius BBC is een vzw, een vereniging zonder winstoogmerk.

 

3. De verantwoordelijken van de organisatie

Voorzitter: Erika Mackelberghe

Ondervoorzitter: Nikol de Pelseneer

Secretaris: Ine Goris

Penningmeester: Filip Herremans

Zie ook Bestuur

 

4. Volgende verzekeringen zijn afgesloten via Basket Vlaanderen

Voor club en leden - polis 

Voor niet-leden bij sportpromotionele activiteiten - polis 

Voor niet-leden als vrijwilliger - polis  

 

5. Geheimhoudingsplicht

 

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek, behoudens de gevallen bepaald in artikel 458bis:

Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

Art 458bis SW : Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap,  partnergeweld, gebruiken van geweld, gepleegd omwille van culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie of de zogenaamde "eer", een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.

Wie kan vrijwilligerswerk verrichten?

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk verrichten vanaf de leeftijd van 15 jaar, op voorwaarde dat men in hetzelfde kalenderjaar 16 jaar wordt. Deze leeftijdsgrens is niet vereist in geval het vrijwilligerswerk plaatsvindt in jeugdbeweging- of schoolverband, zolang er sprake is van een pedagogische of educatieve vorming. Voor bepaalde categorieën is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk echter afhankelijk van een voorafgaande aangifte. Dit is ook zo voor het kosteloos opnemen van een bestuursmandaat in een vzw.

 

 • Werklozen en bruggepensioneerden: een voorafgaande aanvraag (via formulier C45B) en het akkoord van de directeur van het werkloosheidsbureau zijn noodzakelijk. Indien binnen de twee weken na de ontvangst van een volledige aangifte geen beslissing is genomen, wordt de uitoefening van de activiteit met behoud van uitkeringen, geacht aanvaard te zijn. Een eventuele negatieve beslissing van de RVA buiten deze termijn van 2 weken, kan enkel betrekking hebben op latere vrijwilligersactiviteiten. Wie een aanvraag tijdskrediet indient, is niet verplicht om het vrijiwilligerswerk aan te geven maar u kan er wel melding van maken op uw aanvraagformulier om problemen bij een controle te vermijden.

 • Gepensioneerden: er moet geen melding meer gedaan worden van de vrijwilligersactiviteit aan de Rijksdienst voor Pensioenen. Wie een rust- of overlevingspensioen van de overheidssector geniet, moet wel een voorafgaande verklaring aan de PDOS bezorgen samen met een attest van de betrokken organisatie waarvoor men als vrijwilliger werkt.

 • Zieken met een invaliditeitsuitkering: een voorafgaande aanvraag en toelating van de mutualiteit is vereist.

 • Ambtenaren moeten in principe aan hun overste toestemming vragen voor elke activiteit die men naast het ambt uitoefent.

 • Personen die een leefloon ontvangen dienen hun maatschappelijk assistent bij het OCMW op de hoogte te brengen.

 • Mensen reeds verbonden aan de vzw: de wetgeving voorziet een uitsluiting om vrijwilligerswerk te verrichten voor wie reeds met een arbeidsovereenkomst of op zelfstandige basis (diensten- of aannemingscontract) met de vzw verbonden is tenzij het gaat om volledig verschillende taken of activiteiten.