Vrijwilligers bij Mercurius


Zoals in elke club, vereniging, organisatie zijn er vele grote en kleine taken die uitgevoerd moeten worden. 

Dit gaat over koffie schenken tijdens het ontbijt, alles klaarzetten voor het tornooi, mee de website vorm geven etc etc etc

We zouden dit alles niet kunnen realiseren zonder onze vrijwilligers.

Benieuwd wie deze mensen zijn? Je vindt ze allemaal hier terug.

 

Voel jij het kriebelen ? Wil je hier en daar een handje toesteken ?

  

Voor onderstaande functies zoeken we nog helpende handen.

Ben jij de vrouw of man die ons kan helpen ? Neem dan snel contact op via vrijwilligers@mercuriusbbc.be.


Momenteel hebben we geen vacatures.


Wettelijke informatie voor vrijwilligers

De club is verplicht, naar aanleiding van de wet van 3 juli 2005 en gewijzigd op 19 juli 2006, volgende informatie ter beschikking te stellen naar de vrijwilligers toe:

 

1. De doelstelling van de organisatie

de informatie over onze missie, visie en doelstellingen vind je onder clubinfo > droom, visie, ambitie

 

2. Het juridisch statuut van de organisatie

Mercurius BBC is een vzw, een vereniging zonder winstgevend doel.

 

3. De verantwoordelijken van de organisatie

Voorzitter : Erika Mackelberghe

Ondervoorzitter : Nikol De Pelseneer

Secretaris : Ine Goris

Penningmeester : Filip Herremans

Zie ook Clubinfo > Bestuur

 

4. Volgende verzekeringen zijn afgesloten via Basket Vlaanderen

Voor club en leden - polis 

Voor niet-leden bij sportpromotionele activiteiten - polis 

Voor niet-leden als vrijwilliger - polis  

 

5. Geheimhoudingsplicht

 

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek, behoudens de gevallen bepaald in artikel 458bis:

Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

Art 458bis SW : Eenieder, die uit hoofde van zijn staat of beroep houder is van geheimen en hierdoor kennis heeft van een misdrijf zoals omschreven in de artikelen 371/1 tot 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1 en 2, 392 tot 394, 396 tot 405ter, 409, 423, 425, 426 en 433quinquies, gepleegd op een minderjarige of op een persoon die kwetsbaar is ten gevolge van zijn leeftijd, zwangerschap,  partnergeweld, gebruiken van geweld, gepleegd omwille van culturele drijfveren, gewoontes, tradities, religie of de zogenaamde "eer", een ziekte dan wel een lichamelijk of geestelijk gebrek of onvolwaardigheid kan, onverminderd de verplichtingen hem opgelegd door artikel 422bis, het misdrijf ter kennis brengen van de procureur des Konings, hetzij wanneer er een ernstig en dreigend gevaar bestaat voor de fysieke of psychische integriteit van de minderjarige of de bedoelde kwetsbare persoon en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen, hetzij wanneer er aanwijzingen zijn van een gewichtig en reëel gevaar dat andere minderjarigen of bedoelde kwetsbare personen het slachtoffer worden van de in voormelde artikelen bedoelde misdrijven en hij deze integriteit niet zelf of met hulp van anderen kan beschermen.